2565 01 11 013
วันอังคารที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 09.09 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมปศุสัตว์ พร้อมรองอธิบดีทั้ง 4 ท่าน ประกอบด้วย นายสุรเดช สมิเปรม นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล นายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมปศุสัตว์เข้าร่วมพิธี ซึ่งพิธีดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่กรมปศุสัตว์ รวมทั้งผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ทั้งนี้มีการเว้นระยะห่างทางสังคมเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVIT-19 ด้วย ณ ลานเอนกประสงค์ หน้าตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ พญาไท กรุงเทพฯ

ข่าว จิราภรณ์ เกตุบูรณะ / ภาพ  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม