2565 01 11 001
วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 14.30น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนายวรฉัตร วิรัชลาภ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย นายนฤชา แก้วอุดมวัชระ ผู้แทนผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมพิจารณาการประเมินองค์กรคุณธรรมของหน่วยงานภายในกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และแนวทางการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต (ศจท.ปศ.)
ณ ห้องโคอุสุภราช ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

ภาพ ฉัตรชัย นวลปลอด / ข่าว วรรณกร ชัยรัตน์ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม