2565 01 14a 002 รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ประชุมเร่งรัด ติดตามผลการปฏิบัติราชการของสำนัก / กองที่กำกับดูแล ครั้งที่ 2/2565

 วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 9.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์มอบหมายให้นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมเร่งรัดและติดตามผลการปฏิบัติราชการของสำนัก/กอง ที่กำกับดูแล ครั้งที่ 2/2565 โดยมีนางเย็นจิต ทองยงค์ ผู้อำนวยการกองคลัง นายสัตวแพทย์เชาวฤทธิ์ บุญมาทิต ผู้อำนวยการกองแผนงาน นายวรฉัตร วิรัชลาภ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย นายแสนศักดิ์ นาคะวิสุทธิ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ นายสมเกียรติ กรอบแก้ว หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และนายสัตวแพทย์วรากร จิตรหลัง ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกองคลัง ตึกอุศุภราช ชั้น 2 กรมปศุสัตว์
การประชุมครั้งนี้ มีประเด็นสำคัญ ดังนี้
- ติดตามข้อสั่งการจากการประชุมเร่งรัด และติดตามผลการปฏิบัติราชการของสำนัก/กองที่กำกับดูแล ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564
- กระบวนการจัดทำแผนการดำเนินงาน ตามแผนยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ ปี พ.ศ. 2566 - 2570
- แนวทางการจัดทำงบประมาณและปฎิทินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามภารกิจของหน่วยงานในกำกับดูแล
กองแผนงาน กองคลัง สำนักกฎหมาย กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และสำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร
การติดตามผลการดำเนินงานของสำนัก/กอง ด้านอำนวยการ เพื่อให้สามารถ ให้บริการและสนับสนุนหน่วยงานอื่นๆ เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนดไว้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ