S 4039266

นายสัตว์แพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวว่า กรมปศุสัตว์สนองงานตามพระราชดำริจัดโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ให้บริการด้านสวัสดิภาพสัตว์แก่เกษตรกรและประชาชนผู้เลี้ยงสัตว์ เป็นการแบ่งเบาพระราชกรณียกิจอีกทางหนึ่ง สร้างคุณประโยชน์ให้แก่เกษตรกรผู้ยากไร้ อยู่ห่างไกลและขาดโอกาส มีการออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาพยาบาลสัตว์ บริการผสมเทียม ให้คำปรึกษาแนะนำด้านปศุสัตว์ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์ กำจัดพยาธิภายใน - ภายนอก แจกยาและเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว เพี่อช่วยพัฒนาสุขภาพสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านให้มีความสมบูรณ์แข็งแรง เป็นการป้องกันโรคระบาดสัตว์และโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน ซึ่งการจัดโครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ ที่จังหวัดสงขลา ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 68 แล้ว

การดำเนินงานโครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ ดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2550 โดยจัดกิจกรรมปีละ 4 ครั้ง ปี 2565 นี้เป็นปีที่ 15 ของโครงการ ได้ดำเนินการจัดที่จังหวัดอุทัยธานี เชียงราย และสงขลานับเป็นการดำเนินงานครั้งที่ 68 แล้ว โดยครั้งต่อไปกำหนดจัดที่จังหวัดนครพนมในเดือนสิงหาคมนี้ กรมปศุสัตว์ร่วมกับสัตวแพทย์สภา หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน รวมทั้งสถาบันการศึกษา ที่ดำเนินงานด้านปศุสัตว์ ได้ร่วมถวายงานในด้านการช่วยเหลือเกษตรกผู้เลี้ยงสัตว์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อให้เกิดความกินดีอยู่ดีของประชาชนชาวไทยตามพระราชประสงค์ และดำเนินโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริฯ ครั้งที่ 68 นี้ กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 18–20 พฤษภาคม 2565 ณ จังหวัดสงขลา ในพื้นที่อำเภอเมืองสงขลา อำเภอหาดใหญ่ อำเภอรัตภูมิ อำเภอควนเนียง อำเภอระโนด และอำเภอสทิงพระ ให้บริการด้านสัตว์เล็ก ได้แก่ สุนัข แมว และสัตวใหญ่ ได้แก่ โคเนื้อ กระบือ และโคนม ในเรื่องของการบริการตรวจสุขภาพ การรักษาสัตว์เจ็บป่วย การวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การผ่าตัดทำหมัน การกำจัดพยาธิภายใน ภายนอก การแก้ไขปัญหาการผสมติดยาก การฉีดวัคซีนป้องกันโรคเฮโมรากเชฟติซีเมีย การฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยการถ่ายพยาธิ อาหารเสริมบำรุงสุขภาพสัตว์ เก็บตัวอย่างตรวจสุขภาพประจำปี และการแก้ไขปัญหาสุขภาพสัตว์ตามฤดูกาล นอกจากนี้ ยังมีการอบรมให้ความรู้ในด้านต่างๆ ที่เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่สนใจด้วย เช่น การป้องกันโรคและการดูแลสุขภาพสัตว์ในเบื้องต้น

อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานในการสนับสนุนและส่งเสริมเกษตรกรให้สามารถประกอบอาชีพการเลี้ยงสัตว์ ได้อย่างยั่งยืนและสานต่อโครงการพระราชดำริ เป็นการน้อมนำศาสตร์พระราชาไปสู่การปฏิบัติและประยุกต์ให้สอดคล้องเหมาะสมกับชุมชนและพื้นที่ช่วยให้เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์มากขึ้นบนพื้นฐานทรัพยากรของท้องถิ่นนั้นๆ มุ่งสร้างอาชีพ สร้างความมั่นคงทางอาหาร ทำให้ชุมชนยั่งยืน กรมปศุสัตว์จะพัฒนางานด้านปศุสัตว์ให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง และภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนองพระราชดำริ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกภาคส่วน รวมทั้งเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ จะตั้งใจและร่วมมือกันดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ

VDO อธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริฯ จังหวัดสงขลา

ข้อมูล : คณะทำงานโฆษก กรมปศุสัตว์ ข่าวปศุสัตว์


บันทึก
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็น
ยอมรับทั้งหมด
ปฏิเสธทั้งหมด
Essential
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ท่านจำเป็นต้องยอมรับให้เปิดใช้งาน
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บไซต์ หรือ ทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้
ยอมรับ
Functional
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
คุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการใช้งานให้ท่านได้
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ
คุกกี้ประเภทนี้ ทำให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้งาน สามารถรับรู้ข้อมูลประสิทธิภาพเว็บไซต์ได้ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ แหล่งที่มาของผู้เข้าชม และหน้าเว็บไซต์ใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด เป็นต้น โดยกรมปศุสัตว์จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านสถิติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ เท่านั้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เนื่องจากเว็บไซต์กรมปศุสัตว์มีการเชื่อมโยงลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก ซึ่งเว็บไซต์อื่นหรือโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สามจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยกรมปศุสัตว์ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรอ่านนโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย โดยคุกกี้ดังกล่าว จะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน เช่น ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิงก์ใดบ้าง เป็นต้น โดยผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อกำหนดให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์ในเครือข่ายพันธมิตรของผู้ให้บริการโฆษณา มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ