0002

อธิบดีกรมปศุสัตว์ ประชุมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ สู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดโครงการการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์บุญญกฤช ปิ่นประสงค์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ โดยมีนายสัตวแพทย์ชุมพลบุญรอด ปศุสัตว์เขต 5 กล่าวต้อนรับ นายสัตวแพทย์เชาวฤทธิ์ บุญมาทิต ผู้อำนวยการกองแผนงาน พร้อมคณะผู้ติดตาม และผู้เข้าร่วมการประชุมจากส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ เขต ๑ - ๙ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ทุกจังหวัด กว่า 100 คน ในระหว่างวันที่ 23 - 25 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า การประชุมสัมมนาฯ ในครั้งนี้ จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์ ทำให้มีองค์ความรู้ที่ทันสมัย มีศักยภาพในการบูรณาการยุทธศาสตร์สู่แผนปฏิบัติการ เพื่อสร้างแผนงาน กิจกรรม และโครงการให้สอดคล้องเหมาะสม มีเครือข่ายการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทำให้ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ

การจัดโครงการประชุมสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลัก คือการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และสร้างกระบวนการการรับรู้ เกี่ยวกับการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ เสริมสร้างศักยภาพการบูรณาการยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติจริง และแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ เสริมสร้างความร่วมมือแก่ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ซึ่งผู้เข้าร่วมรับการอบรม จะได้รู้เกี่ยวกับเทคนิคในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ให้สอดคล้องกับแผนในทุกระดับ การเสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และความมีวินัยของบุคลากรกรมปศุสัตว์, การเชื่อมโยงแผนพัฒนาประเทศ และกิจกรรมการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในแต่ละพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน

 กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ / กรมปศุสัตว์

บันทึก
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็น
ยอมรับทั้งหมด
ปฏิเสธทั้งหมด
Essential
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ท่านจำเป็นต้องยอมรับให้เปิดใช้งาน
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บไซต์ หรือ ทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้
ยอมรับ
Functional
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
คุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการใช้งานให้ท่านได้
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ
คุกกี้ประเภทนี้ ทำให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้งาน สามารถรับรู้ข้อมูลประสิทธิภาพเว็บไซต์ได้ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ แหล่งที่มาของผู้เข้าชม และหน้าเว็บไซต์ใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด เป็นต้น โดยกรมปศุสัตว์จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านสถิติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ เท่านั้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เนื่องจากเว็บไซต์กรมปศุสัตว์มีการเชื่อมโยงลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก ซึ่งเว็บไซต์อื่นหรือโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สามจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยกรมปศุสัตว์ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรอ่านนโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย โดยคุกกี้ดังกล่าว จะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน เช่น ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิงก์ใดบ้าง เป็นต้น โดยผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อกำหนดให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์ในเครือข่ายพันธมิตรของผู้ให้บริการโฆษณา มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ