งานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2567

 S 6455384 0


วันที่ 30 มีนาคม 2567 เวลา 15.30 น. นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิด “งานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2567” โดยมีนางจารีรัตน์ บุญประดิษฐ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงาน พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ เกษตรกร และผู้ที่สนใจ เข้าร่วม ณ ลานข้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี สำหรับในปีนี้ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศ กิจกรรมการประกวดแพะ ประเภทแกรนด์แชมป์เปี้ยน แพะเนื้อ – แพะนม จำนวน 4 รางวัล โดยในการจัดงานครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดใกล้เคียง และกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะทั่วประเทศ ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาการเลี้ยง การจัดการฟาร์ม ให้มีประสิทธิภาพในการให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะได้รับความรู้ จากการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ระหว่างเกษตรกร นักวิชาการและผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงแพะ จากเวทีเสวนาแนวทางการตลาดแพะทั่วประเทศ และได้เชื่อมโยงเครือข่ายการตลาดและการผลิต จากการร่วมกันหาแนวทางในการจัดการระบบการผลิตและการตลาดให้เป็นไปตามแนวทางที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ตลาดการค้าแพะให้กว้างขวางทั้งตลาดในพื้นที่และตลาดต่างประเทศ

โดยภายในงานนี้ได้มีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นิทรรศการโซนแสดงความรู้วิชาการการด้านปศุสัตว์ นิทรรศการโซนแสดงสัตว์มีชีวิต มีกิจกรรมการจัดประกวดแพะ ของเกษตรกรที่มีลักษณะที่เหมาะสมใช้ปรับปรุงขยายพันธุ์ และมอบรางวัลตอบแทนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่เกษตรกรที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการเลี้ยง คัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ ประเภทแพะที่ประกวด ประกอบด้วย แพะพันธุ์บอร์แพะเนื้อลูกผสมบอร์ แพะพันธุ์แองโกลนูเบียน แพะนมพันธุ์ซาแนน และมีกิจกรรมจำหน่ายผลิตภัณฑ์และสินค้าราคาถูก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์สินค้าพื้นเมือง สินค้า OTOP สินค้าปศุสัตว์และเวชภัณฑ์ อุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์ และเครื่องจักรกลทางการเกษตร อาหารที่ปรุงจากเนื้อแพะ นมแพะ เป็นต้น

ทั้งนี้ประธานในพิธีได้เปิดเผยว่า การจัดงานในครั้งนี้ ทำให้ทราบถึงการบูรณาการของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาความอยู่ดีกินดี ของประชาชน ในการส่งเสริมอาชีพทางด้านการเลี้ยงแพะให้มีคุณภาพ ส่งผลให้ พี่น้องประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการเลี้ยงแพะ และจากข้อมูลถึงภาพรวมของสถานการณ์การเลี้ยงแพะของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเป็นเรื่องน่ายินดียิ่ง ที่ภาคส่วนต่าง ๆ มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการส่งเสริมและพัฒนางานด้านการปศุสัตว์ให้มีความก้าวหน้า มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภัยสำหรับการบริโภคทั้งภายในประเทศและการส่งออกไปยังต่างประเทศ ตลอดระยะเวลา 80 ปีที่ผ่านมา กรมปศุสัตว์ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนงานด้านการปศุสัตว์ของประเทศให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยยึดมั่นในประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงแพะนับเป็นความสำเร็จที่เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในการเพิ่มจำนวนประชากรแพะ รวมถึงเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ

 


บันทึก
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็น
ยอมรับทั้งหมด
ปฏิเสธทั้งหมด
Essential
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ท่านจำเป็นต้องยอมรับให้เปิดใช้งาน
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บไซต์ หรือ ทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้
ยอมรับ
Functional
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
คุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการใช้งานให้ท่านได้
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ
คุกกี้ประเภทนี้ ทำให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้งาน สามารถรับรู้ข้อมูลประสิทธิภาพเว็บไซต์ได้ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ แหล่งที่มาของผู้เข้าชม และหน้าเว็บไซต์ใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด เป็นต้น โดยกรมปศุสัตว์จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านสถิติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ เท่านั้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เนื่องจากเว็บไซต์กรมปศุสัตว์มีการเชื่อมโยงลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก ซึ่งเว็บไซต์อื่นหรือโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สามจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยกรมปศุสัตว์ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรอ่านนโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย โดยคุกกี้ดังกล่าว จะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน เช่น ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิงก์ใดบ้าง เป็นต้น โดยผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อกำหนดให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์ในเครือข่ายพันธมิตรของผู้ให้บริการโฆษณา มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ