กรมปศุสัตว์ ร่วมคณะ รมช.ไชยา ลงพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ติดตามผลการดำเนินงานนาวังโมเดล พร้อมพบปะเกษตรกร และร่วมเป็นสักขีพยานลงนาม MOU ซื้อขายข้าวโพดพร้อมฝักหมัก

 S 45170720 0

 วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2567 นายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ติดตามคณะ นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์โคนมหนองบัวลำภู จำกัด อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงซื้อขายข้าวโพดพร้อมฝักหมัก ระหว่างสหกรณ์โคนมหนองบัวลำภู จำกัด กับร้านอุดมโชค เกษตรภัณฑ์ พร้อมทั้งพบปะเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือ เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และผู้ประกอบการ โดยได้มอบเมล็ดพันธุ์หญ้ารูซี่จำนวน 100 ถุง กระถินจำนวน 100 ถุง ถั่วคาวาลเคดจำนวน 100 ถุง และเมล็ดข้าวโพดจำนวน 400 ถุง ให้แก่เกษตรฯ ตลอดจนติดตามผลการดำเนินงานของสหกรณ์ และหน่วยงานที่บูรณาการเพื่อขับเคลื่อนนาวังโมเดลที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนเดือนธันวาคม 2566 - เดือนกุมภาพันธ์ 2567 และติดตามแผนการดำเนินงาน “นาวังโมเดล” เดือนมีนาคม - เดือนพฤษภาคม 2567 อีกทั้งยังได้เยี่ยมชมการแปลงสาธิตการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวโพดพร้อมฝัก ณ บ้านนากลาง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยรมช.ไชยา ได้ทดลองขับรถเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวโพดพร้อมฝักด้วยตนเอง และเยี่ยมชมกิจกรรมการเลี้ยงโคนมของฟาร์มต้นแบบนาวังโมเดล และการสาธิตการผลิตข้าวโพดพร้อมฝักหมักชนิดอัดก้อน บรรจุถุง และบรรจุบ่อหมัก ณ อรจิราฟาร์ม จังหวัดหนองบัวลำภู

นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ภาวะที่วัตถุดิบอาหารสัตว์มีราคาสูงขึ้นสาเหตุจากเหตุการณ์สู้รบระหว่างประเทศรัสเซีย-ยูเครน ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรที่เลี้ยงโคนมของสหกรณ์โคนมหนองบัวลำภูจำกัด ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมบางส่วนเลิกเลี้ยงหลังจากประสบปัญหาสภาวะขาดทุนจากสถานการณ์ดังกล่าว รัฐบาลจึงมีนโยบายในการหาแนวทางเพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพการเลี้ยงปศุสัตว์ในประเทศไทย โดยเฉพาะเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ซึ่งกำลังประสบกับปัญหาต้องแบกรับภาระต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น จากกลไกการตลาดของราคาอาหารสัตว์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกพื้นที่ของประเทศไทย โดยได้มอบหมายให้ทุกหน่ายงานราชการวางแผนกำหนดโครงการฯ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรจากปัญหาที่เกิดขึ้นอย่าง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และสร้างความมั่นคงต่อการประกอบอาชีพของเกษตรกรอย่างยั่งยืน

ด้านนายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากสถานการณ์วิกฤตอาหารสัตว์ราคาแพง ส่งผลให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมแบกรับภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ทำให้แม่โคนมได้รับอาหารไม่เพียงพอ ส่งผลให้ปริมาณและคุณภาพน้ำนมดิบลดลง กรมปศุสัตว์จึงได้จัดทำโครงการช่วยเหลือเกษตรกรโคนมภายใต้วิกฤตอาหารสัตว์ราคาแพง หรือ "นาวังโมเดล" เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อเป็นโมเดลการช่วยเหลือเกษตรกรผ่านความร่วมมือของทุกภาคส่วน อาทิ หน่วยงานจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย มหาวิทยาลัยในพื้นที่ ภาคเอกชน ตลอดจนตัวของเกษตรกรทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการรับความรู้ เทคนิคต่างๆ ตลอดจนนำไปปฏิบัติภายในฟาร์ม จนเกิดผลสัมฤทธิ์ที่น่าพอใจ โดยเริ่มโครงการฯ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2566 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีเป้าหมายในการส่งเสริมให้เกษตรกรนำข้าวโพดพร้อมฝักหมัก มาใช้เป็นแหล่งอาหารหยาบคุณภาพดีสำหรับการเลี้ยงโคนมในพื้นที่อย่างเพียงพอ ซึ่งผลจากการติดตามการดำเนินงานของโครงการ “นาวังโมเดล” พบว่า เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมให้ความยอมรับในการปรับเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงโคนมของตนเอง ตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี ประสิทธิภาพการผลิตน้ำนมดิบของฟาร์มและภาพรวมของสหกรณ์เพิ่มขึ้น ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพน้ำนมดิบที่มาตรฐานกำหนด ตลอดจนสามารถลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร ตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ที่ตั้งไว้ในเบื้องต้น

การจัดตั้ง “นาวังโมเดล” มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้สมาชิกที่ยังมีการดำเนินการเลี้ยงโคนม จำนวน 14 ราย ได้เห็นถึงความสำคัญของการให้อาหารโคนม ด้วยการให้คำแนะนำการคำนวณโภชนะในสูตรอาหารอย่างแม่นยำ แนะนำให้มีการจัดสัดส่วนอาหารสัตว์โดยให้กินอาหารหยาบคุณภาพดีมากขึ้นและลดการกินอาหารผสมสำเร็จรูปที่มีราคาแพงลง แต่โคนมยังคงได้รับโภชนะที่เพียงพอ มีการใช้ต้นข้าวโพดพร้อมฝักหมักเป็นวัตถุดิบอาหารหยาบคุณภาพดีสำหรับโคนม ซึ่งผลการดำเนินงาน “นาวังโมเดล” ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2566 จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2567 พบว่าปริมาณน้ำนมดิบปรับเพิ่มขึ้น 12.6% ปัจจุบันได้ปริมาณน้ำนมเฉลี่ย 13.21 กิโลกรัม/ตัว/วัน ต้นทุนค่าอาหารต่อน้ำนมดิบ 1 กิโลกรัมเท่ากับ 9.23 บาทหรือลดลง 6.6% และรายได้ของฟาร์มเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 80.7%

“ดังนั้น กรมปศุสัตว์จึงส่งเสริมและขับเคลื่อนให้มีการเพิ่มพื้นที่ปลูกต้นข้าวโพดพร้อมฝัก ในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อจำหน่ายให้กับฟาร์มโคนม ซึ่งนอกจากจะเป็นการช่วยลดต้นทุนให้กับเกษตรกรโคนมแล้ว ยังเป็นการเพิ่มอาชีพปลูกพืชอาหารสัตว์จำหน่ายให้กับเกษตรกรได้อีกทางหนึ่ง” รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวในที่สุด

***************************************
ข้อมูล : สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์

 ภาพ ศุภกาญจน์ สายทอง / ข่าว สลิลรัตน์ ชูโชติ / กลุ่มเผยแพร่ฯ / กรมปศุสัตว์


บันทึก
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็น
ยอมรับทั้งหมด
ปฏิเสธทั้งหมด
Essential
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ท่านจำเป็นต้องยอมรับให้เปิดใช้งาน
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บไซต์ หรือ ทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้
ยอมรับ
Functional
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
คุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการใช้งานให้ท่านได้
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ
คุกกี้ประเภทนี้ ทำให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้งาน สามารถรับรู้ข้อมูลประสิทธิภาพเว็บไซต์ได้ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ แหล่งที่มาของผู้เข้าชม และหน้าเว็บไซต์ใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด เป็นต้น โดยกรมปศุสัตว์จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านสถิติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ เท่านั้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เนื่องจากเว็บไซต์กรมปศุสัตว์มีการเชื่อมโยงลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก ซึ่งเว็บไซต์อื่นหรือโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สามจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยกรมปศุสัตว์ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรอ่านนโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย โดยคุกกี้ดังกล่าว จะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน เช่น ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิงก์ใดบ้าง เป็นต้น โดยผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อกำหนดให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์ในเครือข่ายพันธมิตรของผู้ให้บริการโฆษณา มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ