25610329 1

วันที่ 27 มีนาคม 2561 คณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส. ของสำนักงานปศุสัตว์เขต 4 เข้าตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 5 ส. ทั้งบริเวณภายในและภายนอก สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคามเพื่อประเมินให้คะแนนในการตรวจติดตามการดำเนินกิจกรรม 5 ส. อ่านรายละเอียด