25610329 2

วันที่ 26 มีนาคม 2561 คณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส. ของสำนักงานปศุสัตว์เขต 4 เข้าตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 5 ส. ทั้งบริเวณภายในและภายนอกศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์ท่าพระและศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเพื่อประเมินให้คะแนนในการตรวจติดตามการดำเนินกิจกรรม 5 ส. อ่านรายละเอียด