25630701 3

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ปศุสัตว์เขต 9 เปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การซ้อมแผนการควบคุมโรคและประเมินพื้นที่โรคปากและเท้าเปื่อย" ชุดที่ 2 โดยมีเจ้าหน้าทีในพื้นที่เขต 9 ร่วมซ้อมแผนฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการควบคุม ป้องกันโรคให้ทันต่อสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่เขต 9 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 9 อ่านรายละเอียด