25630701 4

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 นายบรรจง จงรักษ์วัฒนา ปศุสัตว์เขต 9 จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่เขต 9 เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและโครงการสำคัญของกรมปศุสัตว์ พร้อมทั้งรับทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานแต่ละหน่วยงาน เพื่อขับเคลื่อนโครงการพร้อมกันทั้ง 5 จังหวัดชายแดนใต้ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 9 อ่านรายละเอียด