25631127 2

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ HHU อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง เข้าเยี่ยมฟาร์มประจักษ์ สุวรรณริน อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย ปรับปรุงฐานข้อมูลโคนมให้เป็นปัจจุบัน แจ้งผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำนม ให้คำแนะนำการจัดการด้านอาหาร การเพิ่มค่าโปรตีนในน้ำนม และเข้าเยี่ยมฟาร์มไพศาล บุราณคำ และฟาร์มสมหมาย โพธิ์เทพ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย (ฟาร์มใหม่) ให้คำแนะนำด้านสุขศาสตร์การรีดนม การงดส่งนมเมื่อมีการใช้ยาปฏิชีวนะ และส่งเสริมมาตรฐานฟาร์ม จัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอรับรองมาตรฐานฟาร์ม GAP อ่านรายละเอียด