25640107 3

วันที่ 4 มกราคม 2564 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 4 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานตามโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพปศุสัตว์ ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ หินลาด - วังตอ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น อ่านรายละเอียด