25640103 2

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ปศุสัตว์เลย ร่วมประชุมปรึกษาหารือขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับ ธ.ก.ส.  อ่านรายละเอียด