25640301 1

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 4 เป็นประธานการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานของสำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 เพื่อปรึกษา หารือ แนะแนวทางการแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานที่ผ่านมา และวางแผนการดำเนินงานของสำนักงานปศุสัตว์เขต 4 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกรมปศุสัตว์ โดยมีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ เข้าร่วมประชุม อ่านรายละเอียด