25640629 4

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 ปศุสัตว์เขต 4 ในฐานะประธานคณะทำงานตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ำนม ตามคำสั่งคณะอนุกรรมการบริหารกลางโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ที่ 3/2562 มอบหมายให้ ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ออกสำรวจข้อมูลถังรวบรวมน้ำนมดิบของศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบสหกรณ์โคนมขอนแก่น และ ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบบริษัทขอนแก่นแดรี่ส์จำกัด เพื่อเตรียมความพร้อมในการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจสอบปริมาณน้ำนมดิบในประเทศที่เป็นปัจจุบัน (real time) เพื่อดำเนินงานภายใต้นโยบายของคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน อ่านรายละเอียด