กระทรวงเกษตรสุ่มตรวจสินค้าเกษตรในตลาดสดทั่วประเทศช่วงสงกรานต์

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ สุ่มตรวจร้านค้าสินค้าเกษตร อาทิ ร้านค้าผัก ร้านค้าประมง และร้านค้าปศุสัตว์ พร้อมกับเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ กรมประมง และกรมวิชาการเกษตร ณ ตลาดยิ่งเจริญ เขตบางเขน ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ) กำหนดให้ปี 2560 เป็นปีแห่งการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร สู่ความยั่งยืน

 

ซึ่งได้เน้นย้ำให้ความสำคัญในการตรวจสอบความปลอดภัยสินค้าเกษตรอย่างเข้มข้น และเพื่อปกป้องสุขภาพของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศุสัตว์ กรมประมง และกรมวิชาการเกษตรได้ปฏิบัติงานตรวจสอบสินค้าเกษตรในตลาดสดทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 1 - 7 เมษายน 2560 ด้วยการสุ่มเก็บตัวอย่างสินค้าปศุสัตว์ สินค้าประมง และสินค้าเกษตรด้านพืชให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงเกษตรฯ กำหนด ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตรและปศุสัตว์อย่างแท้จริง อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม (ภาพ ธงชัย สาลี สลก. 8 เม.ย.2560)