25600419 1
 
พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการช่วยเหลือภัยแล้งการปรับเปลี่ยนการเกษตร โดยใช้ Agi-Map ในพื้นที่ จังหวัดสระแก้ว วันที่ 7 เมษายน 2560 ณ ต.หนองม่วง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว  อ่านรายละเอียด
 
ที่มาข่าว : สำนักงานเลขานุการกรม กรมปศุสัตว์