pic02

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 นายสัตวแพทย์ธนิตย์  เอนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในงานแถลงข่าว เชิญชวนประชาชนดื่มนมช่วงเข้าพรรษา ณ ห้องประชุม 134 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยจับมือห้างค้าปลีกลดราคาผลิตภัณฑ์นม พร้อมตั้งศูนย์บริการประชาชน ณ อ.ส.ค. มวกเหล็ก และปราณบุรี เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลด้วย ซึ่งกิจกรรมนี้จัดโดยคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารนมไทย และ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

 

ที่มาของข้อมูล : กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์