25600724 1

นายทฤษดี ชาวสวนเจริญ ประธานกรรมการ นายธนบดี รอดสม กรรมการ นายวรฉัตร วิรัชลาภ กรรมการ นายธนโชค พงษ์ชวลิต กรรมการ และนายวีรชาติ เขื่อนรัตนฝื เลขานุการ เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ : สำนึกข้าราชการไทยไม่โกง ระหว่างวันที่ 24-25 กรกฎาคม 256o ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวเปิดการอบรม และบรรยายพิเศษเกี่ยวกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และความมุ่งมั่นในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันและปราบปรามการทุจริต

อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมปศุสัตว์