25610228 1

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกิจกรรมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรแหลมบัว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม โดยพื้นที่ดังกล่าว เป็นพื้นที่ที่ประสบความสำเร็จ ในการน้อมนำแนวพระราชดำริ “ศาสตร์พระราชา” มาใช้ พร้อมประยุกต์เทคโนโลยี การลดต้นทุนการผลิต และตรวจเยี่ยมศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบทุ่งลูกนก สหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด ต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม โดย นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมงานฯ อ่านรายละเอียด