25610221 1

วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา พร้อมมอบนโยบาย "การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์" ในระดับพื้นที่สู่การปฎิบัติ ครั้งที่ 4 ภาคเหนือ โดยนายลักษณ์ วจนานวัช นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ ชี้แจงแนวทางการปฎิบัติงานเพื่อพัฒนาภาคเกษตร และรับฟังความคิดเห็นทิศทางการปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยมีปลัดกระทรวงเกษตรฯ ผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและอำเภอในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ภาคเอกชนและภาคประชาชน เข้าร่วมรับฟัง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) จังหวัดพิษณุโลก อ่านรายละเอียด