25610313 1

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์อภัย  สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้ร่วมกันแถลงถึงสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า และมาตรการแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า ณ ห้องประชุม 124 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561  อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม ภาพ/เอก ข่าว/เพ็ญศิริ กลุ่มเผยแพร่ฯ(13/3/61)