25610528 2

วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 8.30 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการแถลงข่าวประชาสัมพันธ์งานกิจกรรม "วันดื่มนมโลก ปี 2561 (World Milk Day 2018)" พร้อมด้วย นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รักษาการตำแหน่งอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้แทนจากองค์การสวนสัตว์ ผู้แทนจากองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ผู้แทนจากองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ และผู้แทนจากสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารนมไทย เพื่อรณรงค์ให้คนไทยทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ปรับทัศนคติและสร้างนิสัยการดื่มนมทุกวัน เพื่อสุขภาพที่ดี  "นมยิ่งดื่มยิ่งดี" เชิญชวนให้ชาวไทยดื่มนม ทุกเพศ ทุกวัย และทุกวัน รณรงค์ให้คนไทยดื่มนม (ค่าเฉลี่ยเฉพาะการบริโภคนมสดของคนไทย) เพิ่มจาก 18 ลิตร/คน/ปี เป็น 25 ลิตร/คน/ปี 

เนื่องจากองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) กำหนดให้วันที่ 1 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันดื่มนมโลก (World Milk Day) สนับสนุนและรณรงค์ให้ประเทศต่างๆ ให้ความสำคัญและสนับสนุนการบริโภคนมภายในประเทศ จากนมมีประโยชน์ต่อร่างกาย

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ร่วมกับองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อสค.) สมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารนมไทย (สอนท.) และ FAO ได้จัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด "นมยิ่งดื่มยิ่งดี" เชิญชวนให้ชาวไทยดื่มนม ทุกเพศ ทุกวัย และทุกวัน เพื่อสุขภาพที่ดีกันทุกคน โดยมีพิธีเปิดงาน วันที่ 1 มิถุนายน 2561 และการจัดงานตั้งแต่วันที่ 1-3 มิถุนายน 2561 ที่สวนสัตว์ดุสิต
ประชาสัมพันธ์ ณ ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม