S 8348442555588

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยการค้า การลงทุน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทย-จีน ครั้งที่ 6 (JC เศรษฐกิจไทย-จีน) เพื่อติดตามความคืบหน้าด้านสารัตถะและพิธีการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุม 1 หน้าห้องรองนายกรัฐมนตรี ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ

โดยมี น.สพ.สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์เข้าร่วมประชุม ซึ่งมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกรมปศุสัตว์ คือ การลงนามในพิธีสารระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย กับ รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การตรวจสอบ การกักกัน และสุขอนามัยทางสัตวแพทย์เพื่อการส่งออกเนื้อสัตว์ปีกแช่แข็งและชิ้นส่วนสัตว์ปีกจากประเทศไทยไปยังประเทศจีน โดยมีกำหนดการลงนามในวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ

ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร