25610802 1

วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ที่ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นางจันทร์ธิดา มีเดช ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 6 และคณะลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อตรวจติดตามผลการด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคจากการปฏิบัติงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ โดยมีนายสัตวแพทย์ธนวัฒน์ พันธุ์สนิท ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดในสังกัด ผู้แทนภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ อ่านรายละเอียด