S 8416605228065

นายสัตวแพทย์ธนิตย์ อเนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ครั้งที่ 1/2561 โดยมีนายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์ ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผอ.อยส. ผอ.สพส. ผู้แทน อยส. สพส. มกอช. กรมประมง กรมวิชาการเกษตร กรมการค้าภายใน และสมาคมที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ในที่ประชุมได้รายงานความก้าวหน้าการปรับปรุงกฎหมายด้านปศุสัตว์ ตาม พรบ.ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558 โดยได้ดำเนินการจัดทำกฎหมายลำดับรองไปแล้ว รวมจำนวน 61 ฉบับ และได้พิจารณาร่างประกาศ กษ ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุที่เติมในอาหารสัตว์ และอาหารสัตว์ผสมยา จำนวน 3 ฉบับ

ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสำนักงานเลขานุการกรม