25610827 1

วันที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 น. นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 39 สมัยพิเศษ (Special SOM-39th AMAF) การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้กับเจ้าหน้าที่อาวุโสของจีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 17 สมัยพิเศษ (Special SOM-17th AMAF Plus Three) และการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-รัสเซียด้านการเกษตร ครั้งที่ 3 (3rd ARSOMA) และการดูงานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประชุม ระหว่างวันที่ 26-31 สิงหาคม 2561 โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวต้อนรับ นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน SOM Leaders เลขาธิการอาเซียน นายกเมืองพัทยา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จังหวัดชลบุรี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมฯ ครั้งนี้ มีเลขาธิการ มกอช. เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนฝ่ายไทย และคณะผู้แทนไทยประกอบด้วยอธิบดีหรือผู้แทนของหน่วยงานต่างๆ ภายใต้กระทรวงเกษตรฯ และกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จุดประสงค์ในการประชุมเพื่อเตรียมการสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ (ASEAN Ministerial meeting on Agriculture and Forestry; AMAF) ประจำปี 2561 ซึ่งมีเวียดนามเป็นเจ้าภาพในลำดับต่อไป

มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกรมปศุสัตว์ ดังนี้

  1. รายงานการประชุม The 26th ASEAN Sectoral Working Group on Livestock (ASWGL) ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน 2561 ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งกรมปศุสัตว์เห็นชอบผลการประชุมฯ ดังกล่าว
  2. รายงานการประชุม The 14th ASEAN Working Group on Halal Food (AWGHF) ซึ่งจัดงานระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2561 ณ ประเทศไทย
  3. การให้สัตยาบันสารความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์ประสานงานอาเซียนด้านสุขภาพสัตว์และโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน (ACCAHZ) ที่ลงนามเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2559 โดยต้องมีการจัดตั้งภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ได้มีการดำเนินการแล้ว 6 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และเวียดนาม คงเหลือ 4 ประเทศ ได้แก่ บรูไน ลาว อินโดนีเซีย และประเทศไทย ซึ่ีงกรมปศุสัตว์สนับสนุนคำขอของอินโดนีเซีย เรื่องขอเลื่อนกำหนดวันหมดอายุการให้สัตยาบันออกไปอีก 6 เดือน เนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณาร่าง พรบ.เอกสิทธิ์และความคุ้มกันสำหรับองค์การระหว่างประเทศ ในสภา โดยต้องอาศัยและอ้างอิงร่างฯ นี้ ในการให้สัตยาบัน

ที่่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


บันทึก
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็น
ยอมรับทั้งหมด
ปฏิเสธทั้งหมด
Essential
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ท่านจำเป็นต้องยอมรับให้เปิดใช้งาน
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บไซต์ หรือ ทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้
ยอมรับ
Functional
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
คุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการใช้งานให้ท่านได้
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ
คุกกี้ประเภทนี้ ทำให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้งาน สามารถรับรู้ข้อมูลประสิทธิภาพเว็บไซต์ได้ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ แหล่งที่มาของผู้เข้าชม และหน้าเว็บไซต์ใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด เป็นต้น โดยกรมปศุสัตว์จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านสถิติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ เท่านั้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เนื่องจากเว็บไซต์กรมปศุสัตว์มีการเชื่อมโยงลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก ซึ่งเว็บไซต์อื่นหรือโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สามจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยกรมปศุสัตว์ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรอ่านนโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย โดยคุกกี้ดังกล่าว จะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน เช่น ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิงก์ใดบ้าง เป็นต้น โดยผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อกำหนดให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์ในเครือข่ายพันธมิตรของผู้ให้บริการโฆษณา มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ