25611203 1

วันที่ 30 พ.ย. 61 นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจการดำเนินงาน โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนาของเกษตรกร พร้อม ชมแปลงนาและหว่านเมล็ดข้าวโพดเกษตรกร โดยมี นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสุรเดช สมิเปรม เลขานุการฯ นายศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขตฯ นางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา ปศุสัตว์จังหวัด ฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ กล่าวรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ ณ บ้านท่าลาด ต.ไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร อ่านรายละเอียด