25611203 2

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น.  นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามและปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดสกลนคร และเป็นประธานมอบนโยบายให้ข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง มีผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครกล่าวรายงานและต้อนรับ พร้อมด้วยนายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ เลขานุการ รมว.กษ. นายดุลยเดช วัชรสินธุ์ ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ และผู้บริหารระดับสูง โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกรมปศุสัตว์ ดังนี้

  1. ผลการดำเนินงานโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ปีงบประมาณ 2562 ข้อมูลพื้นที่จากการสำรวจความต้องการเบื้องต้นของเกษตรกร มีพื้นที่เหมาะสมที่กรมปศุสัตว์รับผิดชอบ จำนวนเป้าหมาย 2.81 ล้านไร่ ปัจจุบันดำเนินการแล้ว 975,205.75 ไร่ มีเกษตรเข้าร่วมสมัครจำนวน 745,567 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 76.45 ช่วงปลูกที่เหมาะสมคือตั้งแต่พฤศจิกายน 2561 – 15 มกราคม 2562 ดำเนินการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครพนม มหาสารคาม ร้อยเอ็ด สกลนคร หนองคาย หนองบัวลำภู และจังหวัดอุดรธานี
  2. เยี่ยมชมและรับฟังรายงานผลการดำเนินการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์เข้าสู่ระบบมาตรฐาน GMP ของสหกรณ์การเลี้ยงสัตว์ กรป.กลางโพนยาง จำกัด โดยได้ทำจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 3 มิ.ย. 2523 เน้นการผลิตโคขุนคุณภาพ ซึ่งผลิตจากโคลูกผสมสานเลือด (ชาร์โรเล่ห์/ลิมูซิน/ซิมเมนทอล/บราห์มัน) มีวิธีการเลี้ยงโคขุนที่ได้คุณภาพ ผ่านกระบวนการชำแหละในโรงฆ่าสัตว์ที่ได้มาตรฐาน มีกระบวนการเก็บบ่ม ที่อุณหภูมิ 0.4 องศา ตัดแบ่งชิ้นส่วน 17 ส่วน สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ โดยมีการเชื่อมโยงการตลาดเนื้อโค ได้แก่ ตลาด Model Trade ร้านอาหารที่เข้ามาติดต่อโดยตรง และร้านค้าขนาดย่อม

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์