pic01

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ณ อิมแพ็คเอ๊กซิบิชั่น ฮอลล์เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

 

โดยนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน โดยการจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์

สืบเนื่องจากที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติ มีมติเห็นชอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านทุจริต ค.ศ.2003 (uncac)และประเทศภาคีสมาชิกสหประชาชาติ จำนวน 183 ประเทศ รวมทั้งไทยได้เข้าร่วมลงนามในอนุสัญญา วันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันต่อต้านการทุจริตและได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาดังกล่าว เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2554 ประเทศไทยในฐานะหนึ่งในประเทศภาคีสมาชิกสหประชาชาติ นำโดยรัฐบาลร่วมกับสำนักงาน ปปช สำนักงาน ปปท ภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ผ่านกลไกทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งร่วมมือกันจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้

  • เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของผู้นำทางการเมืองที่มีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาทุจริต
  • เพื่อให้กลไก หน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่ายร่วมกันขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาทุจริตอย่างต่อเนื่อง
  • เพื่อสร้างความรับรู้ ตื่นตัว ไม่ทนต่อการทุจริต เข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตและการสร้างวัฒนธรรมสุจริต
  • เพื่อให้คนไทยและนานาชาติ รับรู้ถึงการดำเนินการและความพยายามแก้ไขปัญหาการทุจริตของประเทศไทย

ทั้งนี้ ภายในงานมีกิจกรรมงานวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (ประเทศไทย) โดยปีนี้ใช้แนวคิด Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต เพื่อให้เกิดกระแสการตระหนักรู้ว่าการทุจริตโกงชาติ เป็นเรื่องใกล้ตัวที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงให้คนไทยรู้สึกว่าการทุจริตเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้และไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบต่อไป ตลอดจนคนไทยน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและความมีจิตอาสา มาใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิต ซึ่งนำไปสู่ค่านิยมของการไม่โลภการเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าปนะโยชน์ส่วนตน อันเป็นพื้นฐานสำคัญของสุจริตชน

การดำเนินงาน

  • พลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน
  • การนำเสนอวีดีทัศน์ความเป็นมาการจัดกิจกรรมว่าต่อต้านการทุจริต
  • ผู้แทนจากองค์การสหประชาชาติแถลงสารองค์การสหประชาชาติ
  • พลเอกประยุทธ์ฯ มอบรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 61
  • กิจกรรมเดินวิ่ง 2018 รวมพลังวิ่งเพื่อส่งเสริมความดี
  • พลเอกประยุทธ์ ฯ และที่ประชุมได้แสดงเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตโดยประกาศเจตจำนงค์ร่วมกันว่าจะประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่กระทำการทุจริต จะยึดมั่นในความยุติธรรม ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน จะปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยจิตอาสามุ่งมั่นทำดีด้วยหัวใจ

ที่มาของข้อมูล : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรมปศุสัตว์ รายละเอียดเพิ่มเติม