25611207 2

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานในพิธีเฉลิมฉลองวันดินโลก ภาคพระพุทธศาสนา ปี 2561 โดย นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และ นางสาวอิสราภรณ์  ชัยมะโน หัวหน้ากลุ่มประสานราชการสำนักเลขานุการกรม เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะฯ เฝ้ารับเสด็จฯ ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จ.ปทุมธานี อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม (ภาพ ธงชัย สาลี สลก.)