256111218 1

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานการประชุมและติดตามความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์จังหวัดชายแดนใต้ โครงการธนาคารแพะตำบลสันติสุข และโครงการตามนโยบายกระทรวงฯ มีหัวหน้าส่วนราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่เขต9 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี อ่านรายละเอียด