25620118 1

วันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ไปตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายธีระ อนันต์วรปัญญา ปศุสัตว์เขต 5 นายสุรเดช สมิเปรม เลขานุการกรม นายอรรถชา กัมปนาถแสนยากร นายอำเภอดอยสะเก็ดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการสถานที่พักพิงสัตว์และโรงพยาบาลสัตว์ เพื่อให้ความช่วยเหลือมูลนิธิ ดิ อาร์ค (animal rescue kingdom) อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ อ่านรายละเอียด