25620507 1

3 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประขุมสัมมนาชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นผู้กล่าวรายงานฯ พร้อมด้วยนางสาวดุจเดือน ศศะนาวิก รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม คณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน คณะอนุกรรมการบริหารกลางโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนคณะอนุกรรมการรณรงค์บริโภคนมในสถาบันการศึกษาทุกระดับ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการอาหารเสริมนมเพื่อเด็กและเยาวชนระดับกลุ่มพื้นที่ (5 กลุ่ม) ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม และเจ้าหน้าที่ที่เกียวข้อง อ่านรายละเอียด