25620508 2

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดการซ้อมใหญ่งานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยมี นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำหน้าที่พระยาแรกนา เทพีคู่หาบทอง ได้แก่ นางสาวกันยารัตน์ นาคกูล นางสาวดวงพร งามประดิษฐ์ เทพีคู่หาบเงิน ได้แก่ นางสาวณัฐชยา ศรีสุขสวัสดิ์ นางสาวอาทิตยา ทองแกมแก้ว พร้อมด้วยนายจีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ร่วมขบวนอิสริยยศฯ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายต่าง ๆ และพระโคเพิ่ม พระโคพูล เข้าร่วมขบวนในการซ้อมใหญ่ ในวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.30 น. อ่านรายละเอียด