S 1024062

12 มิถุนายน 2562 เวลา11.00น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์พร้อมด้วยน.สพ.สมชวนรัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์และนายกสมาคมสุกรแห่งชาติ นายกสมาคมผู้เลี้ยงและผู้ค้าไก่ไข่ นายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ภาคใต้ นายกสมาคมนมพาสเจอร์ไรส์ นายกสมาคมผู้เลี้ยงโคเนื้อแห่งประเทศไทย เข้าพบนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อแสดงความขอบคุณ รัฐมนตรีว่าการฯที่ช่วยผลักดันงานด้านปศุสัตว์ได้อย่างดี เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ดีขึ้น

  • นายกสมาคมผู้เลี้ยงและผู้ค้าไก่ไข่ ขอบคุณท่านรมว.กษ.ที่ช่วยผลักดันมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ เพื่อแก้ปัญหาไข่ล้นตลาด แนวทางรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการให้ความสำคัญแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ ส่งผลให้ราคาไข่ไก่พุ่งสูงขึ้นใบละเกือบ 3บาทซึ่งราคาที่เป็นธรรมทั้งต่อผู้เลี้ยง ผู้ค้า และผู้บริโภคเกิดความเป็นธรรม
  • นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งประเทศไทย ขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีเกษตรฯที่ช่วยผลักดันแม้ว่า ASF ไม่ได้เป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน แต่เป็นโรคระบาดร้ายแรงในสุกร ยังไม่มีวัคซีนป้องกันและควบคุมโรค เชื้อโรคทนทานในผลิตภัณฑ์จากสุกรและสิ่งแวดล้อมสูง สุกรที่หายป่วยแล้วจะเป็นพาหะของโรคได้ตลอดชีวิต และสุกรที่ติดเชื้อมีการตายเฉียบพลันเกือบ 100% ซึ่งตามแผนเตรียมความพร้อมรับมือโรค ASF ได้กำหนดมาตรการชดเชยหากต้องทำลายสุกรที่เป็นส่วนสำคัญ
  • นายกสมาคมนมพาสเจอร์ไรส์ :ขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีเกษตรฯที่ช่วยปฏิรูปนมโรงเรียน” สำเร็จ ยกเครื่องระบบบริหารจัดการใหม่แก้ปัญหานมบูด-ด้อยคุณภาพ ส่งไม่ตรงเวลา ทำให้เด็กนักเรียนกว่า 7.4 ล้านคนได้ดื่มนมที่มีคุณค่าโภชนาการสูงอย่างทั่วถึง ผู้ประกอบการได้รับการจัดสรรสิทธิจำหน่ายอย่างโปร่งใส ที่สำคัญเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมมีรายได้ดีประกอบอาชีพอย่างมั่นคง
  • นายกสมาคมผู้เลี้ยงโคเนื้อแห่งประเทศไทย :ขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีเกษตรฯที่ช่วยผลักดันส่งเสริมและเข้ามามีบทบาท หาทางออกในเรื่องการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อในประเทศผ่านโครงการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงการโคบูรพา สนับสนุนการเลี้ยงตั้งแต่ต้นน้ำ เพื่อให้ได้โคที่มีคุณภาพ ไม่มีสารเร่งเนื้อแดง และเกษตรกรควรมีการรวมตัวกัน เพื่อสร้างอำนาจต่อรอง ซึ่งก็จะทำให้การส่งออกสามารถดีขึ้นและมีราคาสูงขึ้น
  • นายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ภาคใต้ :นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มีเป้าหมายมุ่งสร้างความยั่งยืนแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ไทย โดยเฉพาะการรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ ด้วยการปรับสมดุลการผลิตให้เหมาะสมกับความต้องการบริโภคในประเทศ ลดผลกระทบต่ออุตสาหกรรมไข่ไก่ของไทยจากปัญหาไข่ไก่ล้นตลาด เพื่อให้เกษตรกร ผู้เลี้ยงไก่ไข่สามารถขายไข่ไก่ได้ในราคาที่น่าพึงพอใจ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค ทำให้เกษตรกรอยู่ได้ประชาชนผู้บริโภคไม่เดือดร้อน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอขอบคุณตัวแทนสมาคมฯทุกๆท่านที่มาแสดงความขอบคุณในวันนี้ ทั้งนี้แม้นไม่ได้ทำงานต่อในหน้าที่เดิมแต่ด้วยความที่ผูกพันธ์กับอาชีพเกษตรกรเดิมอยู่แล้วจะไม่ทิ้งพี่น้องเกษตรกรอย่างแน่นอนและขอยืนยันว่าท่านนายกรัฐมนตรีจะนำหลักการขับเคลื่อนงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้ทำไว้ขับเคลื่อนต่อยอดเพื่อปากท้องและคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกรดีขึ้นต่อไป

ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์