25620625 2

นายสุรจิตร อินทรชิต รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการบรรยายพิเศษ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ครั้งที่ 11 พร้อมด้วย นายพีรพันธ์ คอทอง ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสุรเดช​ สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ บุคลากรสังกัดกรมปศุสัตว์และบุคลากรสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าฟังการบรรยาย โดยมีวิทยากรจาก หลักสูตรจิตอาสา 904 "หลักสูตรประจำ" รุ่นที่ 2/61 รุ่น "เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์" เป็นผู้บรรยายในครั้งนี้ จุดประสงค์ของการบรรยาย เพื่อส่งเสริมความเป็นจิตอาสาให้กับข้าราชการและประชาชนในพื้นที่ และนำความมีพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ไปเผยแพร่ กระตุ้นเตือนให้ข้าราชการและประชาชนได้มีความสำนึก มีทัศนคติที่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ มีความเสียสละ มีความรักความสามัคคี สามารถทำงานเป็นทีมได้ และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์กับการพัฒนาประเทศไทย พร้อมทั้งสามารถนำความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติต่อไป
ณ ห้องประชุม 421 อาคารเอนกประสงค์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ อ่านรายละเอียด