121623

  • 9 ก.ค 62 นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผอ. กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และ นส.รัตนา นึกเร็ว ได้รับมอบหมายจาก น.สพ.สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ครั้งที่ 3/2562 ณ. ห้องประชุม 134-135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  • มีนายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน
  • ประเด็นหลักคือ การผลักดันร่างแนวทาง (guideline) สำหรับการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS)
  • โดย กรมฯ ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพในการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการกับภาคีเครือข่าย PGS ด้านปศุสัตว์ ให้จบโดยเร็ว แล้วนำมารวบรวมกับรายชนิดสินค้าอื่นในระยะต่อไป

ที่มาของข้อมูล : กองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์