pic01

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ เกษตรกร ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย รับฟังการรายงานผลการดำเนินงานของด่านกักกันสัตว์เชียงราย (เชียงแสน) และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ในประเด็นการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ และการป้องกัน เฝ้าระวังโรคตามแนวชายแดน รวมถึงรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ สมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคเหนือ เกษตรกร เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

 

โดยมีผู้แทนกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล ผอ.สคบ. นายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล ผอ.สพส. นายสัตวแพทย์บุรินทร์ สรสิทธิ์สุขสกุล ผอ.กสก. นายสัตวแพทย์บุญญกฤช ปิ่นประสงค์ ผอ.สกม. นายธีระ อนันต์วรปัญญา ปศุสัตว์เขต 5 นายนพพร มหากันธา ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ในพื้นที่ เข้าร่วมการหารือ

ทีมาของข้อมูล : คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์