S 45219842

14 กันยายน 2562 เวลา 14.30 น. นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่กรมปศุสัตว์ (ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธ์ุสัตว์ตาก) เพื่อให้เป็นศูนย์ส่งเสริมและให้การสนับสนุน เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ เพื่อให้มีความเพียงพอและมีคุณภาพในการให้บริการแก่เกษตรกร โดยให้กรมทรัพยากรน้ำสนับสนุนการขุดบ่อบาดาล และกรมชลประทานร่วมบูรณาการจัดการน้ำเพื่อการปลูกพืชอาหารสัตว์ ให้เพียงพอ

ในการนี้ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้ นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ด้านการผลิต พร้อมด้วยนายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ด้านการบริหารให้การต้อนรับในพื้นที่และรับนโยบาย โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชราชการจังหวัดตาก นายธนโชค พงษ์ชวลิตเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก นายประสิทธิ์ ยิ้มเกตุ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธ์ุสัตว์ตาก ให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ นายพนม มีศิริพันธ์ ปศุสัตว์เขต 6 นายกิตติ กุบแก้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาพันธ์ุโคเนื้อ นายไสว นามคุณ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ นายอิทธิผล เผ่าไพศาล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ดร.อำพล วริทธิธรรม ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ร่วมรับฟังนโยบาย

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์