25621002 5

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานพิธีแถลงข่าวงาน “ วันไข่โลก 2562 ” (World Egg Day 2019) แถลงถึงภาพรวมและบทบาทของคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ แถลงการดูแลและควบคุมการผลิตไข่ไก่ให้มีมาตรฐานตลอดห่วงโซ่เพื่อคุณภาพและความปลอดภัยต่อผู้บริโภค นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย แถลงการให้ความสำคัญการบริโภคไข่ไก่ ให้เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและผู้มีโรคประจำตัว และ คุณเรวัติ หทัยสัตยพงศ์ ประธานคณะกรรมการโครงการรณรงค์บริโภคไข่ไก่ 300 ฟอง แถลงความสำคัญของการรณรงค์บริโภคไข่ไก่ ในวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 115 ชั้น 1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อ่านรายละเอียด