25621030 1

วันอังคารที่ 29 ต.ค. 2562 เวลา 09.00น. พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ โดย นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ในฐานะอนุกรรมาธิการ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านการผลิต ในคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา โดยในการประชุมครั้งนี้ได้มีการพิจารณาภาพรวมยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศด้านการเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งแผนปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาพรวมระบบบริหารจัดการน้ำภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้อง โดยเชิญหน่วยงานที่รับผิดชอบมานำเสนอแผนงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ของกองแผนงาน และคณะอนุกรรมาธิการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 2702 อาคารสุขประพฤติ กรุงเทพฯ อ่านรายละเอียด