S 47808676

วันที่ 6 มกราคม 2563 นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ร่วมเข้าพบและประชุมหารือ นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อขับเคลื่อนบูรณาการดําเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตาม นโยบายรัฐบาล (คทช.) ในปี 2563 ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 15 และ 17 (นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์) เป็นผู้นำเข้าพบและร่วมหารือ ณ ห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนโครงการ ฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ต่อไป

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน