pic02

รอธ.สมชวน รัตนมังคลานนท์ และ รอธ.ชัยวัฒน์ โยธคล เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์ ร่วมวางพวงมาลา คารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 77 ปี เมื่อวันอาทิตย์ทึ่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 07.30 น. ณ อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ  อ่านรายละเอียด


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม และคณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์