25630930 2

วันที่ 30 กันยายน 2563 เวลา12.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ได้มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ร่วมงานแถลงนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อคณะทูตานุทูตประเทศต่างๆ ประจำประเทศไทย และองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ

ซึ่งภายในงานมีการจัดนิทรรศการ 3S Safety, Security & Sustainability โดยกรมปศุสัตว์ได้ร่วมนำเสนอกิจกรรมระบบการประเมินความเสี่ยงฟาร์มและรายงานโรคระบาดสัตว์ ในฟาร์มสุกร เพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและควบคุมโรคระบาดในสุกร ด้วยการพัฒนาระบบฐานข้อมูลผ่านแอปพลิเคชัน E-SMART PLUS

ในการนี้ทูตานุทูตมากกว่า 120 ท่าน จาก 62 ประเทศ และ 2 องค์การ เข้าร่วมในงาน โดยเริ่มจากการชมวิดีทัศน์ความเป็นมา บทบาท ความรับผิดชอบของกระทรวงฯ นายพิศาล พงศาพิชญ์ รองปลัดกระทรวงกล่าวรายงาน และ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวแถลงถึงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ มาตรการเสริมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อความมั่นใจในระบบความปลอดภัยทางอาหารของสินค้าเกษตรและอาหารไทย ระบบตรวจสอบย้อนกลับของสินค้าเกษตร การสนับสนุนให้มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ ความพร้อมของการเป็นแหล่งสำรองอาหารของอนุภูมิภาคอาเซียน การยกระดับและพัฒนาการขายสินค้าเกษตรเข้าสู่ตลาดออนไลน์ การควบคุมป้องกันโรคอหิวาต์ในสุกร เป็นต้น ต่อจากนั้นได้พาคณะทูตานุทูตชมนิทรรศการ 3S และขอบคุณคณะทูตานุทูตที่สละเวลามาร่วมงานพร้อมเชิญชวนเป็นหุ้นส่วนร่วมทางการเกษตรกับประเทศไทย อ่านรายละเอียด