25631001 1

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต กรมปศุสัตว์ ร่วมกับ นายสุรพงษ์ วัฒนานนท์ กรรมการบริษัท บีเวอร์เทค จำกัด ลงนามในบันทึกความร่วมมือเพื่อพัฒนาการใช้งานแพลตฟอร์มโคเนื้อไทย (e-Catt) เพื่อประโยชน์ต่อการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานการผลิตปศุสัตว์ ยกระดับการผลิตปศุสัตว์ของประเทศให้เข้าสู่ยุคดิจิทัล 4.0 โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาแพลตฟอร์มโคเนื้อไทย (e-Catt) ตลอดจนอำนวยความสะดวกแก่เกษตรกรด้วยการซื้อขายผ่านระบบออนไลน์ (E-Commerce) เพื่อเพิ่มช่องทางการซื้อขายโคเนื้อระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่เน้น “ตลาดนำการผลิต” โดยมี นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานและร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามฯ พร้อมด้วยผู้แทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ผู้แทนคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ผู้แทนบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ผู้แทนบริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) ผู้แทนบริษัท บีเวอร์เทค จำกัด และนายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ นายสุรเดช สมิเปรม นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ และนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือในการพัฒนาและใช้งานแพลตฟอร์มโคเนื้อไทย (e-Catt) ระหว่างกรมปศุสัตว์ กับ บริษัท บีเวอร์เทค จำกัด ในวันนี้ เป็นนโยบายการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่องภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์ กับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ถือเป็นโครงการที่สำคัญ เนื่องจากมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมเพิ่มขีดความสามารถการผลิตภาคปศุสัตว์ เกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนอัตราดอกเบี้ยต่ำจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เพื่อนำมาประกอบอาชีพ สร้างอาชีพ สามารถสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัว อีกทั้งยังกำหนดให้มีการทำประกันภัยโคเนื้อ เพื่อเป็นหลักประกันความเสี่ยงในการประกอบอาชีพให้กับเกษตรกรอีกทางหนึ่งด้วย

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การพัฒนาแพลตฟอร์มโคเนื้อไทย (e-Catt) ระหว่างกรมปศุสัตว์ และบริษัท บีเวอร์ เทค จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่องฯ รวมทั้งโครงการอื่นในภาพรวมของกรมปศุสัตว์ เพื่อบริหารจัดการสินเชื่อของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และบริหารจัดการข้อมูลการประกันภัยของเกษตรกร อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานการผลิตปศุสัตว์ อีกทั้งยังเป็นการยกระดับการผลิตปศุสัตว์ของประเทศให้เข้าสู่ยุคดิจิทัล 4.0 โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาแพลตฟอร์มโคเนื้อไทย (e-Catt) ตลอดจนอำนวยความสะดวกแก่เกษตรกร ด้วยการซื้อขายผ่านระบบออนไลน์ (E-Commerce) เพื่อเพิ่มช่องทางการซื้อขายโคเนื้อระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ซึ่งเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่เน้น “ตลาดนำการผลิต” อีกด้วยถือเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญในการทำประกันภัยโคเนื้อ ขอขอบคุณบริษัท บีเวอร์เทค จำกัด ที่ได้พัฒนาแพลตฟอร์มโคเนื้อไทย (e-Catt) โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายกับกรมปศุสัตว์ ซึ่งภายในระยะเวลา 2 ปีนี้ บริษัทบีเวอร์เทค จำกัด จะมีหน้าที่ดูแล แก้ไขปรับปรุง และแก้ไขปัญหาทางเทคนิคในระหว่างการใช้งาน การดำเนินการฝึกอบรม การจัดทำคู่มือการใช้งานเพื่อให้บุคลากรกรมปศุสัตว์ มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง

นายสุรพงษ์ วัฒนานนท์ กรรมการบริษัท บีเวอร์เทค จำกัด กล่าวว่า บริษัท บีเวอร์เทค จำกัด มีโอกาสได้รับความไว้วางใจจากท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายประภัตร โพธสุธน) ให้ดำเนินการพัฒนาแพลตฟอร์มโคเนื้อไทย (e-Catt) เพื่อใช้ในการบริหารโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่องภายใต้ความร่วมมือระหว่าง กรมปศุสัตว์ และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ของกรมปศุสัตว์ เชื่อมโยงการบริหารจัดการสินเชื่อกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร อีกทั้งยังเชื่อมโยงระบบการบริหารจัดการข้อมูลการประกันภัยของเกษตรกรกับบริษัทประกันภัย ซึ่งถือว่าเป็นการบริหารจัดการในอีกรูปแบบหนึ่ง อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานการผลิตปศุสัตว์ โดยในระยะเวลา 2 ปี นับจากวันทำลงนามในบันทึกความร่วมมือนี้ บริษัท บีเวอร์เทค จำกัด จะประสานความร่วมมือกับกรมปศุสัตว์ในการพัฒนา ควบคุม กำกับการใช้แพลตฟอร์มโคเนื้อไทย (e-Catt) ประสานความร่วมมือด้านข้อมูล ข่าวสาร และการสื่อสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแพลตฟอร์มโคเนื้อไทย (e-Catt) เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์ และนำผลการวิเคราะห์ไปช่วยเป็นข้อมูลสารสนเทศเพื่อช่วยกำหนดนโยบาย และพัฒนาโครงการต่างๆ นำไปพัฒนาอาชีพการเลี้ยงปศุสัตว์ให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

ณ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด