25631007 2

วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายประภัตร โพธิสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม ในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบจังหวัดขอนแก่น ในการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน เพื่อกำกับ ติดตาม เร่งรัด ช่วยเหลือเยียวยาพร้อมมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการ ณ ห้องประชุมแก่นเมือง โดยมี นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นให้การต้อนรับและบรรยายสรุปแนวทางดำเนินการโครงการต่างๆของจังหวัด พร้อมนี้ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นายอำเภอ เกษตรอำเภอ ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น รับฟังบรรยายสรุปและประเด็นปัญหาในพื้นที่

ในการนี้ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงศ์ และนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีทั้ง 3 ท่าน นายชาญประเสริฐ พลชา ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการปศุสัตว์ นายโสภัชย์ ชวาลกุล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมสร้างความเข้าใจ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ และกิจการที่เกี่ยวเนื่องฯ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถภาคปศุสัตว์ไทย (โคขุนกู้วิกฤต COVID-19)ในวงเงินสินเชื่อ 50,000 ล้านบาท โดยเกษตรกรต้องรวมกลุ่มจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน อย่างน้อย 7 คน กู้ได้ไม่เกินกลุ่มละ 10 ล้านบาท หรือกู้ 1 ล้านบาท ดอกเบี้ย 100 บาท มีตลาดรองรับโดยมีการประกันราคา หากสัตว์เสียชีวิต

สำหรับความต้องการโคเนื้อของต่างประเทศมีมากถึง 500,000 - 1,000,000 ตัวต่อปี ไก่พื้นเมืองโดยเฉพาะตลาดประเทศกัมพูชา ต้องการไม่น้อยกว่า 50,000 ตัวต่อวัน ส่วนแพะมีความต้องการ 200,000 - 300,000 ตัวต่อปี และจากรายงาน ของ USDA (April 2020) ในปี 2563 คาดว่า ความต้องการบริโภคเนื้อโคของโลกมีมากถึง 60 ล้านตัน เนื้อสุกร 90 ล้านตัน และเนื้อไก่ 98 ล้านตัน ซึ่งความต้องการบริโภคเนื้อสัตว์เพิ่มสูงขึ้น จึงเป็นโอกาสของพี่น้องเกษตรกรได้สร้างรายได้ ที่มั่นคง อ่านรายละเอียด