25631102 1

วันที่ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะฯ ตรวจเยี่ยมกลุ่มผู้เลี้ยงโค – กระบือหนองแก้วพัฒนาตำบลหนองแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรที่เลี้ยงโคขุน (โคกลางน้ำ) ส่งสหกรณ์การเกษตรหนองสูง มีสมาชิกจำนวน 25 ราย โคขุนรวมจำนวน 407 ตัว โดยกลุ่มนี้ขุนโคโดยใช้อาหารสำเร็จรูปจากสหกรณ์การเกษตรหนองสูง และมีการผลิตมันหมักยีสต์ รวมทั้งมีการรวบรวมปุ๋ยมูลสัตว์จำหน่ายเป็นรายได้เพิ่มเติม นอกจากนั้น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังได้นำเสนอโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ และกิจการอื่นที่เกี่ยวเนื่อง (โคขุนกู้วิกฤต Covid19) แก่พี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานเพื่อเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพ ทั้งนี้ ในจังหวัดร้อยเอ็ด มีกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการนี้ และได้รับการอนุมัติสินเชื่อไปแล้วจำนวน 6 กลุ่ม เป็นจำนวนเงิน 16,300,000 บาท อ่านรายละเอียด