25631214 1

วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น.ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 2/2563 โดย นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์  พร้อมด้วย ผู้แทนจากกองแผนงาน​ ,  สำนักพัฒนา​ระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์​​, กองความร่วมมือด้านปศุสัตว์​ระหว่างประเทศ​ และกองผลิตภัณฑ์​ปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 134-135
การประชุมดังกล่าว เพื่อสรุปความก้าวหน้าในการจัดทำ (ร่าง) แผนพัฒนาการเกษตรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และผลการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) สินค้าเกษตรสำคัญ 4 คลัสเตอร์ ซึ่งกรมปศุสัตว์ เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลักในคลัสเตอร์ High Value Products (ปศุสัตว์) พร้อมทั้งพิจารณาข้อเสนอแผนงาน/โครงการ ภายใต้(ร่าง) แผนพัฒนาการเกษตรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

ภาพ ธงชัย สาลี สลก. ข่าว คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด